การใช้อินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง | Using Infographics to Promote Library Resources and Library Services at Prince Songkla University, Trang Campus

อุไร ไปรฮูยัน, สุพรรษา บุญเกื้อ

Abstract


โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุดผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ชมสื่ออินโฟกราฟิกของห้องสมุด การพัฒนาอินโฟกราฟิกมีจำนวน 10 ผลงาน ตามกรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ 1) การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดห้องสมุด 2) การนำเสนอทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจของห้องสมุด และ  3) การให้ความรู้เรื่องการรู้สารสนเทศ สำหรับการสำรวจความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 42 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google Forms นำมาวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณาโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ผลการสำรวจความพึงพอใจในแต่ละด้านประกอบด้วย ด้านการออกแบบ ด้านรูปภาพ ด้านเนื้อหา ด้านการนำอินโฟกราฟิกมาใช้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด พบว่าความพึงพอใจทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com