การจัดการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะ : กรณีศึกษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Intelligent Computer Service Management : case study Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University

เอกภพ ถาวรจิตร, วิศิษฐ โชติอุทยางกูร

Abstract


การจัดการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะ  กรณีศึกษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 เป็นฐาน มี 2 partition (เช่น drive sda1:/ sda2:) ในการจัดการเลือกเปิดใช้งาน อบรมและความต้องการของผู้รับบริการ สามารถควบคุมการสั่งเครื่องเปิด-ปิดได้อัตโนมัติ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อความและแฟ้มข้อมูลไปยังเครื่องที่ต้องการได้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ในการเปิดเครื่องเข้าใช้งาน และยังมีการเก็บข้อมูลในการเข้าใช้งานในแต่ละครั้ง และจัดทำรายงานแยกเป็น ปี/เดือน/วัน/ชั้นปี/หมายเลขเครื่อง/รหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล/คณะหน่วยงาน/e-mail ผลการทดลอง ผู้วิจัยสามารถลดขั้นตอนการทำงานและเวลาในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ โดยการควบคุมหลักจาก Server ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ smartphone ได้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com