โปรแกรมเลขผู้แต่งภาษาไทย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ภัทธ์ เอมวัฒน์

Abstract


       โปรแกรมเลขผู้แต่งภาษาไทย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการกำหนดเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย ลดข้อผิดพลาดในการกำหนดเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย และเพิ่มความสะดวกในการกำหนดเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยให้บรรณารักษ์ปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการ  การกำหนดเลขเรียกหนังสือของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ใช้ตารางเลขหนังสือภาษาไทยของหอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเกณฑ์ในการกำหนดเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย โปรแกรมเลขผู้แต่งภาษาไทยหอของสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ใช้บราวเซอร์ในการทำงานและใช้ภาษาจาวาสคริปต์เป็นภาษาในการพัฒนาโปรแกรม โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
1. สร้างตารางเปรียบเทียบพยัญชนะและสระกับตัวเลขที่กำหนด
2. รับตัวอักษรจากแป้นพิมพ์แล้วนำตัวอักษรไปเปรียบเทียบกับตารางที่สร้างแล้วแสดงผลการเปรียบเทียบ

          เมื่อนำโปรแกรมไปทดลองใช้โดยบรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ พบว่าโปรแกรมที่พัฒนามีความถูกต้องสามารถลดเวลาในการกำหนดเลขผู้แต่งได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อบกพร่อง  บรรณารักษ์ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
         ปัจจุบันผลการประเมินประสิทธิภาพโดยบรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการโดยการสอบถามโดยวาจา  พบว่าโปรแกรมเลขผู้แต่งภาษาไทยของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีความ
ถูกต้องในการกำหนดเลขผู้แต่ง  และลดเวลาในการกำหนดเลขผู้แต่ง และบรรณารักษ์ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมเลขผู้แต่งภาษาไทยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยรวมอยู่ในระดับสูง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com