“กูรูเกษตรศาสตร์” บริการตอบคำถามด้านการเกษตรในยุค Thailand 4.0 | “GuruKasetsart” Agricultural Question Answering Service in the era of Thailand 4.0

สุพรรณี หงษ์ทอง, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

Abstract


“กูรูเกษตรศาสตร์” เป็นระบบบริการตอบคำถามและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร ผ่านเว็บไซต์และผ่าน Line@GuruKasetsart ภายใต้โครงการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ดำเนินการตอบคำถามโดยผู้เชี่ยวชาญและนักเอกสารสนเทศด้านการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญอาสาที่ยินดีเป็นกูรูตอบคำถามผ่านระบบมีจำนวน 50 คน จากหลากหลายสาขา โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาการผลิตพืช และสาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช มีจำนวนสูงที่สุด ผลการให้บริการตั้งแต่เริ่มเปิดระบบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่า มีเกษตรกรสมัครสมาชิกผ่าน Line@GuruKasetsart จำนวน 1,190 คน มีคำถามทั้งหมด 171 คำถาม โดยคำถามที่เกษตรกรถามเข้ามามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ด้านการผลิตพืช อนุกรมวิธานพืช และ ศัตรูพืช กระบวนการตอบคำถามของผู้เชี่ยวชาญและสืบค้นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้เกษตรกรใช้เวลาเฉลี่ย 3.5 วันต่อคำถาม เกษตรกรมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี ที่คะแนนเฉลี่ย 4.05 โดยผลการประเมินบริการที่มีค่าคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 4.33 เป็นเรื่องความมีประโยชน์ของข่าวสารที่ได้รับ รองลงมา รูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านทางไลน์ คำตอบและข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความต้องการ และความรวดเร็วในการให้บริการและตอบคำถาม โดยมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.23, 3.84 และ 3.79 ตามลำดับ ในส่วนของปริมาณการใช้บริการระบบยังมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง จึงจะมีการสำรวจรูปแบบและวิธีการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคไทยแลนด์ 4.0


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com