1 แนวทางการพัฒนาสู่เมืองแห่งห้องสมุด | Maha Sarakham “City Library” | สมพงษ์ เจริญศิริ | PULINET Journal

แนวทางการพัฒนาสู่เมืองแห่งห้องสมุด | Maha Sarakham “City Library”

สมพงษ์ เจริญศิริ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสู่เมืองแห่งห้องสมุด(Maha Sarakham : City Library)กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม (MK Park), 2. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 4. ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เก็บข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์และใช้เครื่องบันทึกการสัมภาษณ์ ทั้งหมด 6 ด้าน สรุปผลเป็นรายด้านดังนี้ 1. ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ทุกหน่วยงานเห็นด้วยและอยากให้จัดทำโครงการเมืองแห่งห้องสมุดเพื่อการเข้าถึงและ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน  2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยงานที่มีความพร้อมด้านให้บริการห้องสมุดประชุมความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันไม่ให้เป็นภาระหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 3. ด้านหน่วยงานและบุคลากร มีคณะกรรมการร่วมกันทุกหน่วยงานที่ให้บริการโดยมีหน่วยงานกลางเป็นหลักเพื่อการบริหารงานที่เป็นเอกเทศจากระบบให้บริการเดิม เสนอให้อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม(MK Park) เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการด้านนี้  4. ด้านงบประมาณทุกหน่วยงานควรมีการจัดตั้งงบประมาณสมทบในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละปีตามความสามารถขององค์กร แต่ให้อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม(MK Park) ซึ่งบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นหน่วยงานหลักด้านงบประมาณ 5. ด้านกลุ่มประชากรผู้ใช้บริการ ทุกคนที่อาศัยและมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดมหาสารคามสามารถใช้บริการได้ทุกจุดบริการที่แหล่งสารสนเทศติดตั้งอยู่ 6. ด้านรูปแบบการให้บริการ มีการกำหนดระเบียบการให้บริการโดยคณะกรรมการจากหน่วยงานหลัก และรูปแบบที่ให้บริการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือใช้เครื่องยืม-คืนหนังสือระบบอัตโนมัติบนเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีห้องสมุดซึ่งตั้งอยู่ทุกมุมเมืองมหาสารคาม และสามารถให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซต์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์,Tablet และ Smartphone ได้


Full Text:

PDF

References


NIPORN. (2010). ห้องสมุดเซินเจิ้น: แหล่งความรู้คู่ชุมชน (Shenzhen Library : The House of Wisdom) : http://noppp700.wordpress.com/2010/08/15/ห้องสมุดเซินเจิ้น-แหล่ง/

นงนุช สุขใจเจริญกิจ. (2554) วิธีคิดและแนวทางความร่วมมือเครือข่าย OCLC.การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 29 เรื่องมิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

(The New Dimension of Library Cooperation Development) จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2554 ณห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 ชั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2553) . โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย =Thai Library Integrated System (ThaiLIS).สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : กรุงเทพฯ.

สมพงษ์ เจริญศิริ, และสันติภาพ เปลี่ยนโชติ. (2553). โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การให้บริการเสมือนหนึ่งระบบเดี่ยวระบบเดียวกัน (Mahasarakham Library Net). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com