“เลาะ-เล่า-ลุย” 11 ปีแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง

อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ศรีวรเดชไพศาล, ประภาพร มณฑาทิพย์

Abstract


ด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ Social Distancing ลดการสัมผัส ป้องกันลดการติดเชื้อ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเลาะ-เล่า-ลุย  เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ความสำเร็จ  ความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงาน ในรูปแบบ Virtual รูปแบบงานเป็นการเสวนา 5 วัน (วันจันทร์-วันศุกร์) วันละ 2 ชั่วโมง โดยคัดเลือกวิทยากรเพื่อสะท้อนภาพการทำงานหัวข้อที่แตกต่างกันไป มีผู้ลงทะเบียน 423 คน มากกว่าทุกปี การจัดกิจกรรมออนไลน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายการจัดงาน เปิดโอกาสให้มีผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านที่พัก และค่าเดินทาง ทำให้ผู้เข้าร่วมงานปี 2563 เป็นผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ทั้งหมดมากถึง 603 คน มากขึ้นกว่าปี 2562 ถึง 72.1%  ผ่าน Zoom 366 คน (60.6%)  และผ่าน Facebook Live 237 คน (39.4%) การเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเป็นออนไลน์ ใช้เวลาเตรียมงานน้อยกว่าเดิม ค่าใช้จ่ายลดลง ผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น และเกิดองค์ความรู้ใหม่ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ และช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้คนจะออกมาเจอกัน และลดโอกาสแพร่กระจายของโรคได้อีกด้วย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com