Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

สุทธิประภา, กิตติยา
สุนทร, กฤติกา
สุนทรนนท์, นิติพร, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สุนทรวัฒน์, อาพร, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สุพัตร, พิมพิไร
สุยะนนท์, ดาวนภา, ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สุวรรณธาร, ดุจกานต์
สุวรรณนที, สิขริน
สุวรรณยั่งยืน, อุทัยวรรณ
สุวรรณศร, ชัชนี
สุวรรณเลิศ, ชนัญชิดา
สุวรรณเลิศ, ชนัญชิดา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สุวลักษณ์, กอบกุล, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
สุวลักษณ์, กอบกุล
สุวิทยารัตน์, พิชัยยุทธ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สุ่มมาตย์, อัคริมา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุ่มมาตย์, อัคริมา

หงษ์งาม, ชลลดา, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หงษ์ทอง, สุพรรณี, ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หงษ์สิบสอง, พัชราภรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
หงส์งาม, ชลลดา
หนูช่วย, จิตติมา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หลาวทอง, ภรณี
หล้าวงศ์, อรุษยา
หล้าสกูล, สุรินทรา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หาญใจ, ธรณิศ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หีบแก้ว, คนึงนิตย์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หุตะจูฑะ, สมพงศ์, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หุตะจูฑะ, สมพงศ์, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
หุตะจูฑะ, สมพงศ์

421 - 450 of 621 Items    << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com