Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

อิ่มศิลป์, สุมาลี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตะมะแก้ว, มงคล, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อุทัยบาล, ภานุวัตร
อุมาแสงทองกุล, สุธรรม, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อุมาแสงทองกุล, สุธรรม, สำนักสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อุราฤทธิ์, สวัสดิ์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อุสส่าห์กิจ, บุษกร
อุสส่าห์กิจ, บุษกร, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุไรรัตน์, ลออ, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อุไรรัตน์, ละออ
อุ่นจันที, รัดดา
อุ่นบ่อแฮ้ว, ฉัตรชัย, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อุ่นแก้ว, ทิวา
อุ่มภูธร, ภิญญาพัชญ์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อุ๋ยสกุล, อภิรักษ์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อ่อนแก้ว, นัชฐภรณ์
อ่ำดี, ขวัญ, สำนักหอสมุดม หาวิทยาลัยนเรศวร
อ่ำดี, ขวัญ
อ้วนไตร, กุลณสร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกตุสิงห์น้อย, เตชินท์
เกตุสิงห์น้อย, เตชินท์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกิดจั่น, พรพรรณ
เกิดบัวเพชร, นราพงค์
เกิดมณี, สุวัฒน์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เกิดอยู่, ศตพล
เกิดโภคา, เกดิษฐ
เกิดโภคา, เกดิษฐ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เกิดโภคา, เกดิษฐ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร (Thailand)
เกิดโภคา, เกดิษฐ, สำนักหอสมุดม หาวิทยาลัยนเรศวร
เกิดไผ่ล้อม, จิราภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

481 - 510 of 635 Items    << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com