Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

อุไรรัตน์, ลออ, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อุไรรัตน์, ละออ
อุ่นจันที, รัดดา
อุ่นบ่อแฮ้ว, ฉัตรชัย, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อุ่นแก้ว, ทิวา
อุ่มภูธร, ภิญญาพัชญ์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่อนแก้ว, นัชฐภรณ์
อ่ำดี, ขวัญ
อ่ำดี, ขวัญ, สำนักหอสมุดม หาวิทยาลัยนเรศวร
อ้วนไตร, กุลณสร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกตุสิงห์น้อย, เตชินท์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกตุสิงห์น้อย, เตชินท์
เกิดจั่น, พรพรรณ
เกิดบัวเพชร, นราพงค์
เกิดมณี, สุวัฒน์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เกิดอยู่, ศตพล
เกิดโภคา, เกดิษฐ
เกิดโภคา, เกดิษฐ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เกิดโภคา, เกดิษฐ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร (Thailand)
เกิดโภคา, เกดิษฐ, สำนักหอสมุดม หาวิทยาลัยนเรศวร
เกิดไผ่ล้อม, จิราภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เขมากโรทัย, วาทินี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขมากโรทัย, วาทินี
เขื่อนคำ, เยาวภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เจริญ, วงเดือน
เจริญรื่น, ยุทธนา, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจริญศิริ, สมพงษ์
เจริญศิริ, สมพงษ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจริญแพทย์, มัณฑนา, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เจริญแพทย์, มัณฑนา

481 - 510 of 621 Items    << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com