Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

เดิดขุนทด, นายิกา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เติมสมบัติถาวร, นันทา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
เต็มพรสิน, จีรกาญจน์
เทพปัน, รักเผ่า
เทพวิชิต, ขวัญแก้ว, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทพอวยพร, จันทรา
เทวรังษี, วิทยา, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เทศะบำรุง, จิราพัชร, นักศึกษาฝึกงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทศเรียน, เฉลิมเดช
เทียมแก้ว, น้ำลิน
เทียรท้าว, วรรณาภรณ์
เทียรท้าว, วรรณาภรณ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เนียมเรือง, สมัทรชา
เบญจวรานนท์, สมสิริ
เปรุนาวิน, ทิพยกาย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปลี่ยนโชติ, สันติภาพ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปลี่ยนโชติ, สันติภาพ
เปล่งปลั่ง, สมพร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
เปล่งวุฒิไกร, ชัยสิทธิ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปียมี, มานะชัย
เปี่ยมสิริกมล, บงกชรัตน์
เพชรชื่นสกุล, สุภาวดี
เพชรชื่นสกุล, สุภาวดี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
เพชรรงค์, สุชาวรรณ
เพชระ, ยุวดี, ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพชรเมืองเลย, บุญจันทร์
เพนวิมล, สุพรรณณี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพนวิมล, สุพรรณณี
เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน, คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
เพ็งลี, สมโชค

541 - 570 of 657 Items    << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com