Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

โชติอุทยางกูร, วิศิษฐ
โต๊ะเซะ, นุสรา, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทผาวงษ์, จรัญ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โพธิ์พรม, อุบลศิลป์
โพธิ์พรม, อุบลศิลป์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โภคา, สุกัญญา, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรจนสโรช, ศิริน
โสภณ, วิทวาพร
โสภณ, วิทวาพร, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใคร้มา, จิณาภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ใจตั้ง, มาลี
ใจแก้ว, สุดา

ไกรกลิ่น, สิริรัตน์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไกรฤทธิ์, จิตราภรณ์
ไชยวงษ์, คมยุทธ
ไชยสิทธิ์, ดนัทธ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไชยสุวรรณ, อาภรณ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ไชยสูง, อุมาพร
ไทยโกษา, จิราภรณ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไสยรส, อภิชัย, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไสยาสน์, บัวไข

601 - 621 of 621 Items    << < 16 17 18 19 20 21 PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com