PULINET Journal

PULINET Journal เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET: Provincial University Library Network) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิชาชีพ และ ผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ แนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และ บทวิจารณ์หนังสือ  ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

PULINET Journal ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเพื่ออ่านและดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 
PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network