PULINET Journal

PULINET Journal เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ที่ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารของ TCI ในกลุ่มที่ 2 (2565-2567) จัดพิมพ์เผยแพร่โดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET: Provincial University Library Network) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิชาชีพ และ ผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ แนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน 

PULINET Journal ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเพื่ออ่านและดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร PULINET Journal สามารถศึกษาแนวทางการพิจารณาบทความได้ที่เว็บไซต์รายละเอียดการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ (update 6 กรกฎาคม 2565)

*สามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*
PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com