1 Journal Sponsorship

Journal Sponsorship

Publisher

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

Sponsors

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

Sources of Support

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com