จาก DDS สู่บริการ Campus Delivery Service | From DDS to Campus Delivery Service

สงวน พงศ์กิจวิทูร, เยาวพร ศานติวิวัฒน์, จรัญ โทผาวงษ์, ละอองดาว มาตวังแสง, เวหา ศิลปะบูรณะ

Abstract


เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเข้าใช้ทรัพยากรของห้องสมุด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าต่องบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรของห้องสมุด และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการจึงได้จัดบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะต่างๆ ไปส่งให้ผู้ใช้บริการตามคณะหรือหน่วยงานที่ระบุความประสงค์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย ปัจจุบันได้ขยายบริการให้ครอบคลุมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจนการให้บริการที่ผู้ใช้สามารถส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกที่Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com