AR Code สื่อใหม่บนโมบายเพื่อบริการความรู้ | AR Code : New Mobile Medium for Knowledge Service

เฉลิมเกียรติ ดีสม, นิสาชล กาญจนพิชิต

Abstract


AR (Augmented Reality) Code คือเทคโนโลยีที่ผนวกด้วยโลกแห่งความเป็นจริง และโลกของความเสมือนเข้าด้วยกันโดยผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง และภาพนิ่ง รวมถึง Digital Multimedia ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้เสมือนจริง โดยมีการทำงานตามคำสั่งของโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาซึ่งในขณะนี้ได้รับความนิยมในการทำสื่อโฆษณาอย่างกว้างขวาง ดังนั้น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้นำเทคโนโลยี AR Code มาดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การให้บริการห้องสมุด ทั้งนี้ฝ่ายบริการสารสนเทศร่วมมือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำสื่อการใช้ห้องสมุด โดยเริ่มจากปัญหาที่พบบ่อย หรือ การตอบคำถามซ้ำ ๆ จากจุดการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งในระยะแรกสำนักหอสมุดได้จัดทำสื่อ จำนวน 3 บริการ ได้แก่ การสืบค้น Web OPAC, การค้นหนังสือจากชั้น และระบบ Print Online

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com