1 ฐานข้อมูลช่วยสืบค้นสารสนเทศประกอบรายวิชา | Information Seeking by Course Code | ดาวนภา สุยะนนท์ | PULINET Journal

ฐานข้อมูลช่วยสืบค้นสารสนเทศประกอบรายวิชา | Information Seeking by Course Code

ดาวนภา สุยะนนท์, นภสินธ์ งามการ, จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ

Abstract


หน้าที่หลักของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คือการสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำ “ฐานข้อมูลช่วยสืบค้นสารสนเทศตามรายวิชา” (Information Seeking by Course Code) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการสืบค้นหนังสือ ตำรา วารสาร และฐานข้อมูลที่ประกอบการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาต่างๆ

“ฐานข้อมูลช่วยสืบค้นสารสนเทศตามรายวิชา” เป็นการรวบรวมหนังสือ ตำรา วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่แต่ละรายวิชาต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนตามแบบมคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) เชื่อมโยงกับลิงค์ของข้อมูลที่อยู่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดหาและให้บริการ ฐานข้อมูลดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม PHP เชื่อมต่อกับ MySQL เพื่อให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลออนไลน์ของหนังสือ ตำรา วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสรายวิชา (Course Code) หรือชื่อรายวิชา (Course Name) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นำร่องจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 34 รายวิชา ประกอบด้วยข้อมูลหนังสือ ตำรา มากกว่า 423 รายการ วารสาร 15 รายชื่อ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 7 ฐาน และแหล่งลิงค์ข้อมูลอื่น ๆ จำนวน 14 ลิงค์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการให้นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี ทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว

การพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษามีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่แต่ละรายวิชาต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ในการตรวจสอบว่าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละรายวิชาความครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในแบบมคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หรือไม่ประการใดและประโยชน์ต่อศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 


Full Text:

PDF

References


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์. (2556). หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 : รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ. เชียงราย: หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร. (2555).แนวทางในการดำเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. เชียงราย: บดินทร์การพิมพ์.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification). สืบค้นเมื่อ21 ตุลาคม 2556, จาก http://www.mua.333go.th/users/tqf-hed/news

Tarr, A. (2012). PHP and MySQL: 24-hour trainer. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com