1 เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | The Library Network in Northeast of Thailand | ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์ | PULINET Journal

เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | The Library Network in Northeast of Thailand

ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์, สมพงษ์ เจริญศิริ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ, ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ, วิราวรรณ ศิริวงษ์

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงเครือข่าย และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกัน  รูปแบบการดำเนินการสร้างเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด โดยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIbM (Union Library Management) ที่พัฒนาเพื่อมาจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายและการประหยัดงบประมาณในส่วนของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยนำหลักการของ Cloud Computing มาใช้บริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียน โรงพยาบาล ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 151 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และแบบบันทึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุป ผู้เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพร้อมในการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด จำนวน 46 แห่ง มีความพึงพอใจในเครือข่ายสารสนเทศโดยรวมทุกด้านในระดับมาก และมีการเชื่อมโยงมวลทรัพยากรสารสนเทศในเครือข่าย จำนวน 901,546 รายการ

The purpose of this research is to build the network, link the network and resource sharing of library information resources in the Northeast of Thailand. The methodology in building the information library network by the mutual exchange ideas together and training library automation system, ULibM (Union Library Management). Which developed for the storage of library information resources in the network members. Focuses on resource sharing in the network and save the budget of the host computer (Server) manage by using the concept of Cloud Computing. The sample used in this study by Purposive sampling method are 151 library staffs who work in schools libraries, hospitals libraries, public libraries, including public and private universities libraries. Form every provinces in the Northeast of Thailand.  The tool used was a questionnaire and note form.  Analyze data using mean and standard deviation. It was found that the attendees and training in the Northeast Library Network from 46 libraries are complete to link information together in the network. The satisfaction in all aspects of the overall is in the high level.  And the mass of information resources in a network of 901,546 items are linked together.


Full Text:

PDF

References


กิจติเดช แสงงามม ชัยวัฒน์ ปานสมบัติ. (2546). การวางแผนและสร้างฐานข้อมูลระบบวัสดุคงคลังของภาควิชาอุตสาหการ. พิษณุโลก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์. (2555). การพัฒนาการให้บริการทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (MALINET) = Development of the resource sharing services for Mahasarakham library network (MALINET). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สมพงษ์ เจริญศิริ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ. (2554).การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับห้องอ่านหนังสือคณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : The Development of Library Automation for Connection and Services In Reading Room at Mahasarakham University Faculty. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

. (2553). โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การให้บริการเสมือนหนึ่งระบบเดี่ยวระบบเดียวกัน (Mahasarakham Library Network). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สันติภาพ เปลี่ยนโชติ. (2553). ระบบการค้นคืนสารสนเทศยุคใหม่. ใน 4 ทศวรรษ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2554).Cloud Computing. สืบค้นจาก http://www.sipa.or.th/th/news/detail.php?newID=

&&ModuleKey=PRNews , (22 พฤษภาคม 2554)

อัจฉรา ศิลปอนันต์. (2546). การพัฒนาระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

Dr. Lynn Scott Cochrane. ผู้อำนวยการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเดนิสัน (Denison University) ได้บรรยายเรื่อง “Library Collaboration : Why and How ?” และ “Library Collaboration : HIOLINK Experience” วันที่ 7 มกราคม 2553 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com