1 โครงการผู้บริหารสำนักหอสมุดพบผู้บริหารคณะ | Library Administrator Meeting with Faculty Administrator Project | อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ | PULINET Journal

โครงการผู้บริหารสำนักหอสมุดพบผู้บริหารคณะ | Library Administrator Meeting with Faculty Administrator Project

อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์, สายพิณ วิไลรัตน์, วิสิทธิ์ บุญชุม

Abstract


พันธกิจที่สำคัญของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณคือ การแสวงหา การพัฒนาระบบ การเผยแพร่และการบริการสารสนเทศทุกชนิดทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำนักหอสมุดจึงจัดโครงการ “ผู้บริหารสำนักหอสมุดพบผู้บริหารคณะ”ขึ้น เพื่อเน้นศักยภาพการให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ อีกทั้งยังหาแนวทางสร้างความร่วมมือกับคณะวิชาต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แก่นิสิตนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสเพื่อรับฟังความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารคณะวิชา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร6 คณะวิชาทั้งในวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง ซึ่งมีการเข้าพบในวันที่มีการประชุมผู้บริหารคณะ โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผลจากการจัดโครงการทำให้สำนักหอสมุดได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ อีกทั้งยังได้รับข้อเสนอแนะซึ่งเป็นความต้องการจริงจากผู้ใช้ ข้อเสนอแนะทั้งหมดถูกนำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตอบสนองความต้องการจริงจากผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ประทับใจกับการให้บริการของสำนักหอสมุดเป็นอย่างมาก


Full Text:

PDF

References


มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2552).แผนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552 - 2555. สงขลา :สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ.

_______. (2553).แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (พ.ศ. 2553 - 2567). สงขลา :ฝ่ายแผนงานและการคลังมหาวิทยาลัยทักษิณ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com