1 โต้วาทีน้องใหม่ ชิงโล่อธิการบดี | สุภารักษ์ เมินกระโทก | PULINET Journal

โต้วาทีน้องใหม่ ชิงโล่อธิการบดี

สุภารักษ์ เมินกระโทก, ธันยกานต์ สินปรุ, ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร, จักรี รังคะวัต

Abstract


การโต้วาที เป็นการโต้คารมในญัตติที่กำหนดมีฝ่ายค้านและฝ่ายเสนอ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยฝ่ายส่งเสริมการู้สารสนเทศ ได้เห็นประโยชน์ของการโต้วาที จึงได้นำมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยการกำหนดญัตติที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด เป็นการให้นักศึกษา อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยบรรณารักษ์ทำหน้าที่สนับสนุน อำนวยความสะดวก จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การมีส่วนร่วมดังกล่าวช่วยทำให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีและเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการและบุคลากรของห้องสมุด


Full Text:

PDF

References


ประภาวดี สืบสนธิ์ และคณะ. (2547). รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการใช้ทรัพยากรและบริการสารสนเทศ. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. (2535). พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary.กรุงเทพฯ : รวมสาน์ส


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com