1 ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างปี 2553-2556 | Lesson-Learned of Knowledge Management in Information Technology at STOU Library During the Years 2010 - 2013 | ชัยวัฒน์ น่าชม | PULINET Journal

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างปี 2553-2556 | Lesson-Learned of Knowledge Management in Information Technology at STOU Library During the Years 2010 - 2013

ชัยวัฒน์ น่าชม

Abstract


การจัดการความรูเปนเครื่องมือนําสติปญญาของคนหรือขององคกรมาเพิ่มศักยภาพ ในการทำงาน ผลจากการรวบรวมความรู ความเชี่ยวชาญของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างเป็นระบบ สามารถใชประโยชน์ในด้านการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอันเปนกระบวนการที่จําเปนสําหรับการทำงานประจำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะความสามารถในการจัดการความรู้ที่ดีจะส่งเสริมขีดความสามารถในการแขงขันและการปรับตัวมากยิ่งขึ้น นําไปสูการพัฒนาองค์กรอยางยั่งยืนได้ จากประสบการณ์การจัดการความรู้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดตามแนวคิด Library 2.0 การพัฒนาทักษะการสื่อสารการบริการ e-Libraryและเทคนิคการทำเว็บไซต์ห้องสมุดให้ติดอันดับต้นในผลการค้นของเซิร์ชเอ็นจินที่ห้องสมุดพัฒนาจนสามารถประกาศแนวปฏิบัติที่ดีที่นำมาสู่การทำงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักบรรณสารสนเทศสามารถพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงงานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดตามภารกิจของสำนักบรรณสารสนเทศได้อย่างมีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพสำหรับการนำเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์กรที่เกิดจากการจัดการความรู้ในงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง

Knowledge Management is a leading intellect of the person or the organization to enhance performance. The result of combining the knowledge expertise of STOU library staff systematically. Can be exploited in the field of learning and performing a process necessary for the work to be more effective.Because of its ability to promote better knowledge management capabilities to compete and adapt even more. lead to sustainable development. Of experience in information technology , knowledge management, library continued for 4 years, making the new knowledge needed to perform the job. In particular, the performance of library website development based on the concept of Library 2.0.Developing the communication skills of e-Library services and techniques to created library website provides top rankings in search results of search engines that library developers can finally announce the good practices leading up to the work effectively.STOU Library can develop innovative and knowledge to enhance the mission of the library information technology with standards. Are reliable and effective presentation of information that is useful to society and meet the needs of the users even more. The evolution of the organization of knowledge management in practice, effectively true.


Full Text:

PDF

References


ปภาดา อมรนุรัตน์กุล. (2555) SEO &การตลาดออนไลน์ ทําเว็บดัง+ร้านเด่นได้ง่ายนิดเดียว.กรุงเทพฯ:โปรวิชั่น.

Delo, Cotton. “Interactive Marketing Spending to Hit $76.6 Billion in 2016 Forrester Predicts Huge Growth in Mobile, Search Along With Daily Deal Fatigue”. www.adage.com: Available July 15, 2013.http://adage.com/article/digital/interactive-marketing-spend-hit-76-6b-2016/229444

McGee, Matt. “The Numbers: Twitter Vs. Facebook Vs. Google Buzz” Search Engine land website: Available July 15, 2013, http://searchengineland.com/by-the-numbers-twitter-vs-facebook-vs-google-buzz-36709.

Jurken, Steve. “Why Advertise on a Mobile Device?”. www.marquettegroup.com: Available July 15, 2013, http://www.marquettegroup.com/why-advertise-on-a-mobile-device.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com