1 คำพูดเชิงบวกที่มีผลต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน | The Effects of Positive Words in the Development of School Library | สมปอง มิสสิตะ | PULINET Journal

คำพูดเชิงบวกที่มีผลต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน | The Effects of Positive Words in the Development of School Library

สมปอง มิสสิตะ, สุกัญญา โภคา, จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, เอกอนงค์ ดวงจักร์, พนิดา จมูศรี, รุ่งทิวา ฝ่ายดี

Abstract


การดำเนินงานโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน” ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ 2554 ได้เข้าไปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดวังกุลา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน จนได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สุพรรณบุรี) อันดับที่ 2  (โรงเรียนขนาดเล็ก) ปีการศึกษา 2555 และรางวัลที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนปี 2555 (ขนาดเล็ก)จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 คณะทำงาประเมินผลโครงการโดยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนวัดวังกุลา จำนวน 7 คน แบ่งเป็น 4 ด้านคือ ด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีหนังสือและสื่อการศึกษาซึ่งผู้ประเมินสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จากนั้นรวบรวมข้อคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาคำพูดเชิงบวกที่มีผลต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ด้านกายภาพมีคำพูดเชิงบวกมากที่สุด จำนวน 23 คำ รองลงมาคือด้านบุคลากร มีคำพูดเชิงบวก จำนวน 22 คำด้านเทคโนโลยี หนังสือและสื่อการศึกษา มีคำพูดเชิงบวก จำนวน 18 คำ และด้านการบริหารจัดการ มีคำพูดเชิงบวก จำนวน 17 คำ

The project“Living Library for Community” of Sanamchandra Palace Library, Silpakorn University, has been activated since 1996 to present. For examples, in 2011, Wat Wang Kula Library, Doem Bang Nang Buat District, Supanburi Province received the second prize award of Reading School from Educational Service Area Supanburi and the first prize of living library activity development in 2012 from Suphanburi Primary Educational Service Area 3 on 16 January 2013.The project was evaluated by questionnaires from7 administrators and staffs of Wat Wang Kula School. The open-ended questionnaires are divided into 4 parts which are physical, personnel, administrative and technologybooksand education medias.  The purpose of this study are gathered the positive words from the questionnaires.  The result is revealed that there are 23 physical positive words, 22 personnel positive words, 18 technology positive words and 17 administrative positive words.


Full Text:

PDF

References


นิภัทร อังกูรสินธนา. (2550). “การศึกษาเปรียบเทียบวัจนกรรมอ้อมในการบริภาษในนวนิยายไทยต่างสมัย”ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 2,1:133-134.

SVOA. (2556).ความคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.svoa.co.th/about/65/article/: (วันที่ค้นข้อมูล: 18 กรกฎาคม 2556).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com