1 การประเมินความพึงพอใจการให้บริการอบรมการสืบค้นข้อมูล ในหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ | Satisfaction Assessment of Literature SearchTraining in Systematic Reviews | ชมพูนุช สราวุเดชา | PULINET Journal

การประเมินความพึงพอใจการให้บริการอบรมการสืบค้นข้อมูล ในหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ | Satisfaction Assessment of Literature SearchTraining in Systematic Reviews

ชมพูนุช สราวุเดชา

Abstract


การค้นหาความรู้ด้วยการวิจัยนับเป็นวิธีคุณภาพ ที่สามารถตอบคำถามได้อย่างเป็นระบบ และเกิดการต่อยอดสู่นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้เกิดผลงานคุณภาพประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญคือ การสืบค้น และรวบรวมข้อมูล ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการวิจัย จึงเปิดให้บริการอบรมการสืบค้นข้อมูลในหัวข้อ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน และประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบริการสนับสนุนการวิจัยประเภทการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ผลการดำเนินงานพบว่ามีจำนวนนักวิจัยเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี คือ ปี 2560 ( 2 คน)  ปี 2561 (7 คน)  และ ปี 2562 (19 คน) รวม 28 คน ได้รับค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินการอบรมดังนี้ ความรู้ก่อนการอบรม 2.20 ความรู้หลังการอบรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 3.92 ความพึงพอใจในด้านการจัดลำดับหัวข้อ 4.6 เนื้อหาตรงตามความต้องการ 4.56 ถ่ายทอดเนื้อหาเหมาะสมกับการนำไปใช้จริง 4.64 ความชัดเจนในการตอบคำถาม 4.52 สถานที่ 4.48 อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต 4.16 และภาพรวมการอบรม 4.48 รวมทั้งมีการขอบคุณบรรณารักษ์ช่วยการสืบค้นข้อมูลในผลงานตีพิมพ์ (acknowledgement) จำนวน 2 บทความ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com