1 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Development of Computer Traffic Data Storage Systems within Academic Resources and Information Technology Pibulsongkram Rajabhat University | คม กันชูลี | PULINET Journal

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Development of Computer Traffic Data Storage Systems within Academic Resources and Information Technology Pibulsongkram Rajabhat University

คม กันชูลี

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัสอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด  มีการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานในการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นผู้ใช้งานระบบในระหว่างวันที่ 8 - 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 167 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) โดยจัดเก็บในฐานข้อมูล MySQL ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานย้อนหลังได้ สำรองข้อมูลไว้ 90 วัน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com