1 การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Electronic Journal Uses of Lecturers and Graduate Students, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University | สดศรี กันทะอินทร์ | PULINET Journal

การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Electronic Journal Uses of Lecturers and Graduate Students, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

สดศรี กันทะอินทร์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้ ปัญหา และความต้องการในการใช้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ จำนวน 120 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 179 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จำนวน 241 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.60 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลจากการวิจัย พบว่า อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.1 ใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน โดยเรียนรู้วิธีการใช้จากบรรณารักษ์ และเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยใช้ฐานข้อมูล DOSS : Dentistry & Oral Science Source เป็นเครื่องมือในการสืบค้น มีวิธีการสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และอ่านข้อมูลโดยการดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้อ่านภายหลัง รูปแบบข้อมูลที่ใช้ คือ บทความวารสารฉบับเต็ม  ส่วนสถานที่ที่ใช้สืบค้นคือ ที่ทำงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา สำหรับปัญหาการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า โดยรวมอาจารย์และนักศึกษามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่สามารถค้นหาบทความฉบับเต็มได้ครบทุกรายการ ส่วนในด้านความต้องการในการใช้ พบว่า อาจารย์และนักศึกษามีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความต้องการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ทุกรายการ 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com