1 การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย SIPOC Model และ PDCA Cycle | Information Resources Use Promotion by SIPOC Model and PDCA Cycle | ทิพวรรณ สุขรวย | PULINET Journal

การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย SIPOC Model และ PDCA Cycle | Information Resources Use Promotion by SIPOC Model and PDCA Cycle

ทิพวรรณ สุขรวย, จิตราภรณ์ ชัยมณี

Abstract


การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย SIPOC Model และ PDCA Cycle ของห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ให้ส่งผลต่อการเพิ่มสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และการใช้บริการของห้องสมุด และเพื่อสร้างความผูกพันและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ โดยนำ SIPOC Model (S – Supplier/Stakeholder,  I – Input, P – Process, O – Output และ C – Customer) และใช้วงจรบริหารคุณภาพ PDCA Cycle (P-Plan, D-Do, Check-C และ A-Action) เป็นแนวทางการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - ปัจจุบัน  จากการวางแผนและออกแบบกระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  ด้วย SIPOC Model และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน ผลของการนำ SIPOC Model มาใช้  คือ  ห้องสมุดได้พัฒนากระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งผลต่อสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการใช้บริการจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการเข้าใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น นอกจากนี้ จากการที่ได้ทบทวนกระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ทำให้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งห้องสมุดได้นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในปีต่อไป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com