1 การจัดการสารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา: 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก | King Prajadhipok Study Information Management : 120th Anniversary Year Phanpha Prajadhipok | ชัยวัฒน์ น่าชม | PULINET Journal

การจัดการสารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา: 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก | King Prajadhipok Study Information Management : 120th Anniversary Year Phanpha Prajadhipok

ชัยวัฒน์ น่าชม

Abstract


วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556 เป็นวันครบรอบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่มีแก่อาณาประชาราษฎร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ใช้พระนามเดิม “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” เป็นชื่อมหาวิทยาลัย สำนักบรรณสารสนเทศ จึงจัดงาน “120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 7 โดยดำเนินการจัดการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหลากหลายประเภท อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ การจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการออนไลน์ การจัดทำสิ่งพิมพืและสื่อดิจิทัลสือ รวมถึงการจัดเสวนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่สารสนเทศด้านพระปกเกล้าศึกษาและพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจทั่วไปที่จะได้เรียนรู้ถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตรตลอดจนความสนพระทัยในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นมรดกของชาติตราบเท่าทุกวันนี้

On November 8, 2013is the 120 years anniversary of the King Prajadhipok Birthday. To commemorate the devotion, the grace, the honorable for Thai peopleand Sukhothai Thammathirat Open University received the grace to use the name "Krom Luang Sukhothai Thammaraja" is the name of the university. STOU Library has organized a "120 years Phanpha Prajadhipok" in honor of the occasion the King Prajadhipok birthday by the management Information and resourcesabout King Prajadhipok studies including database and website development. Permanent and online exhibitions. The preparation of printed and digital media. Academic seminar to disseminate information on the King Prajadhipok study of fame that is clear to the Thai people. Especially young students and the general public to learn about the history. Royal duties and Royal activities in mind as well as various aspects. Causing a performance heritage to this day.


Full Text:

PDF

References


สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2548)โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบแหล่งสารสนเทศดิจิทัลสู่ห้องสมุดชุมชนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพากเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิต. นนทบุรีสำนักบรรณสารสนเทศ

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2555) นวัตกรรมบรรณสาร พ.ศ. 2548-2555 นนทบุรี สำนักบรรณสารสนเทศ

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2556) 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปกกรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com