การนำกลยุทธ์ Kaizen ไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูล Pharmacy Term Paper ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Kaizen Implementation in the Development of Pharmacy Term Paper Database of Faculty of Pharmacy Library Chiang Mai University

อรกัญญา เมธา

Abstract


ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพัฒนาบริการเพื่อตอบเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “พัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย” และ “ยกระดับการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้” ตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ห้องสมุดจึงได้พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทเอกสารโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ โดยนำกลยุทธ์ Kaizen ตามแนวทางปฏิบัติ 6 ประการ ได้แก่ คัดเลือกและกำหนดปัญหาที่จะดำเนินการ ทำความเข้าใจปัญหา วางแผนการแก้ไขปัญหากำหนดวิธีการที่ได้จากการวิเคราะห์ นำเอาผลที่ได้มาวิเคราะห์ และการจัดทำมาตรฐานเพื่อนำไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการเอกสารโครงงานวิจัยให้สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านฐานข้อมูล Pharmacy Term Paper ปัจจุบันมีจำนวนเอกสาร โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกาษ 2537 – ปัจจุบัน จำนวน 1,571 รายการ จากการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการฐานข้อมูล Pharmacy Term Paper ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com