1 การจัดเก็บและให้บริการหนังสืองานศพ : กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Thai Cremation Books Storage and Services : A case study of Center for Library Resources and Educational Media Walailak University | อรรจน์ บัณฑิตย์ | PULINET Journal

การจัดเก็บและให้บริการหนังสืองานศพ : กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Thai Cremation Books Storage and Services : A case study of Center for Library Resources and Educational Media Walailak University

อรรจน์ บัณฑิตย์, ชิตชัย เมตตาริกานนท์

Abstract


หนังสืองานศพหรือหนังสืออนุสรณ์งานศพ(Cremation Books )เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ครั้งนั้นจัดพิมพ์ขึ้นเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ต่อมาจึงได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้หนังสืองานศพกลายเป็นธุรกิจที่สำคัญและเป็นแหล่งสารสนเทศที่สร้างคุณประโยชน์ในการเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างดีในบริบทของสังคมไทย

With the introduction of printing into Siam in the 1800s, certain influential people began to hand out commemorative books, and the idea soon caught on. Cremation Books (in Thai : Nangsu Anuson Ngansop) ; these books, published and distributed as gifts on the occasion of cremation ceremonies, are an important cultural artifact of Thai society, providing a rich source of literary, historical, cultural, and folk information. The custom of distributing books for free grew out of a traditional Thai emphasis on gift giving, often associated with Buddhist merit making. More specifically, the free distribution of cremation books is an extension of a cultural practice of giving gifts to people to celebrate a special, meritorious occasion. 

 


Full Text:

PDF

References


Halbwach Maurice, (1992) On Collective Memory,Chicago: University of Chicago Press

Nuanwan Chanpaisalsin. (1999). An Analysis of Cremation Books Published in 1978-1987. Master. Arts (Library and Information Science). Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.

Olson, Grant. (1992). Thai cremation volumes: a brief history of a uniquegenre of literature. Asian Folklore Studies, Vol 51, pp. 279-294.

Pranee Kiriyanant.(2012). Articles of Thai Cremation Books in The Center for Southeast Asian Studies Library Kyoto University (IV). Kyoto : Center for Southeast Asian Studies.

Sudarat Ratanaraj. (1999). The Use of Cremation Books by historians inState Universities. Master. Arts (Library and Information Science). Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.

Wasana Boonjong. (1999). Information Needs and Uses on the Internet by Thai Studies Researchers.Master. Arts (Library and Information Science). Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com