การพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายหนังสืองาน CMU Book Fair ตามแนวคิด Work Process Improvement และ Software Development Life Cycle | Development of Selling Space Management System of CMU Book Fair under the Concept of Work Process Improvement and Software Development Life Cycle

พัฑรา พนมมิตร, ภิญญาพัชญ์ ญานะคำ, ปิยะบุตร ปัญญาดี

Abstract


ระบบจองบูธจำหน่ายหนังสืองาน CMU Book Fair  เป็นระบบบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายหนังสือเพื่อให้ร้านค้าสามารถจองบูธจำหน่ายหนังสือโดยเลือกตำแหน่งบูธที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ชำระเงินผ่านระบบ e-Payments ด้วย QR Code แบบอัตโนมัติ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการก้าวเข้าสู่ Cashless Society โดยหน่วยการเงินการคลังและพัสดุ สามารถตรวจสอบการชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินได้แบบ Real-time นอกจากนี้ระบบจองบูธจำหน่ายหนังสือยังสามารถออกรายงานผลการสมัครเข้าร่วมจองบูธ รายงานผลการจองบูธ จองสินค้าที่ระลึก รายงานการชำระเงิน และรายงานสรุปรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมงาน ซึ่งระบบนี้ช่วยลดละยะเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน และลดจำนวนทรัพยากรบุคคลในขั้นตอนการนำส่งเงินสดไปยังหน่วยการเงินการคลังและขั้นตอนการรับจองบูธจำหน่ายหนังสือ นอกจากนี้สามารถออกรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำแนวคิดด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement) และวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com