การพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ Self-service สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of Self-service in Chiang Mai University Library

ปราชญ์ สงวนศักดิ์

Abstract


การพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ Self-serviceภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเป้าหมายของการพัฒนาของสำนักหอสมุดตามแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการโดยการเพิ่มช่องทางในการใช้บริการ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และแก้ไขปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในปี 2556 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาการให้บริการในรูปแบบ Self-service จำนวน 2 บริการ คือ บริการจองห้องค้นคว้ากลุ่มด้วยตนเองและบริการยืมด้วยตนเองพัฒนาโดยใช้ HTML5 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า การนำบริการในรูปแบบ Self-service มาให้บริการในห้องสมุด 

The development of self-service in Chiang Mai University Library is one of the objectives of the five-year development strategic plan (2012-2016).  The objectives of this service to help users to access information resources and services by adding more channels for use, decreasing the staff’s workloads, improving the misunderstandings communication between the library staff and users, as well as decreasing the organization’s expenditures.  In the fiscal year 2013, the library has developed 2 types of self-service: self-reservation of group study room and self-checkout using HTML5.  By statistical study, it was found that using a self-service method could increase the number of users and decrease the library’s expenditures


Full Text:

PDF

References


AlSudairi, M. T. (2013). The Effects of self-service web portals on online banking service quality: A Theoretical model. International Journal Of Business & Management, 8(18), 121-139. doi:10.5539/ijbm.v8n18p121

Hilton, T., & Hughes, T. (2013).Co-production and self-service: The application of service-dominant logic.Journal of Marketing Management,29(7/8), 861-881. doi:10.1080/0267257X.2012.729071


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com