การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | The Development of Collaborative Network between the Library of The Demonstration School of Khon Kaen University to Become the Modern and Suitable Learning Space

ละออ ข้อยุ่น

Abstract


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning) : ห้องสมุดเยาวชนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมดำเนินงานหลายฝ่ายแบบทีมข้ามสายงาน (Cross- functional team) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ความช่วยเหลือกันระหว่างชุมชนห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 แห่ง โดยมีสำนักหอสมุดคอยเชื่อมประสานให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุด ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM มาบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการสืบค้นเพื่อเข้าถึงสารสนเทศของนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน พร้อมจัดบรรยากาศห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่ที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดึงดูดให้นักเรียนเกิดความต้องการเข้าศึกษาแสวงหาความรู้ในห้องสมุด นักเรียนคุ้นเคยและเกิดทักษะจากการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ มีเจตคติที่ดีต่อห้องสมุด สร้างนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมด้านความคิดเพื่อให้เกิดเป็นรากฐานในการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com