ฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ | The Academic Journal Database for Publishing Works

อรพรรณ การคนซื่อ, อุทุมพร มณีวรรณ์

Abstract


        ในปี พ.ศ. 2560 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำฐานข้อมูล Academic Journal Publication Support Database ขึ้น เพื่อรองรับยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านบริการสนับสนุนการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (2560-2564)  โดยรวบรวมรายชื่อวารสารวิชาการและข้อมูลวารสาร เช่น ค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร เว็บไซต์วารสาร ระยะเวลาการออก ฯลฯ สำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการที่เชื่อมโยงข้อมูลมาจาก
3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูล Web of Science และฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ภายในแหล่งเดียว นอกจากนี้ ยังสามารถสืบค้นผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยในสังกัดที่มีผลงานตีพิมพ์บนฐานข้อมูลดังกล่าวมาแสดงเพื่อสะดวกในการรวบรวมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในด้านการประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลนั้น ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจแบบออนไลน์เป็นเครื่องมือในการประเมิน

        ผลการประเมินจากแบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.79 ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลวารสารวิชาการและสามารถนำข้อมูลนั้น ๆ ไปใช้พิจารณาคัดเลือกตีพิมพ์ผลงานวิชาการได้เป็นอย่างดี


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com