1 การบริหารจัดการหนังสือประเภทรายปีด้วยกระบวนการ Pre-Cat | Annual Report Management Using Pre-Cat Process | ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล | PULINET Journal

การบริหารจัดการหนังสือประเภทรายปีด้วยกระบวนการ Pre-Cat | Annual Report Management Using Pre-Cat Process

ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล, สุดา พันธุสะ

Abstract


        สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับบริจาคหนังสือประเภทรายปี จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก แต่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณหนังสือที่ออกให้บริการ โดยในปีการศึกษา 2559 มีสถิติการยืมเพียงร้อยละ 0.27 จากจำนวนทรัพยากรทั้งหมดที่มีการยืม ส่งผลให้หนังสือประเภทรายปีจัดอยู่ในประเภทไม่เร่งดำเนินการออกให้บริการ จึงกลายเป็นหนังสือค้างดำเนินการ (Backlog) นำไปสู่การนำกระบวนการ Pre-Cat มาใช้ในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้วิธีการลงรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ อย่างย่อ ผลการนำกระบวนการ Pre-Cat มาปรับใช้ในการจัดการหนังสือประเภทรายปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 พบว่า มีข้อมูลหนังสือประเภทรายปีในระบบจำนวน 841 ชื่อเรื่อง โดยในจำนวนนี้มีการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 331 ชื่อเรื่อง ซึ่งหนังสือประเภทรายปีจำนวน 841 ชื่อเรื่องนี้จำแนกเป็นหนังสืออยู่บนชั้น Pre-Cat จำนวน 577 เล่ม และหนังสือจำหน่ายออก 1,230 เล่ม บางชื่อเรื่องมีจำนวนเล่มมากกว่า 1 เล่ม กระบวนการ Pre-Cat สามารถลดการใช้งบประมาณได้ 23,942.75 บาท และสามารถลดเวลาในการทำงานได้ 86 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถสืบค้น ชื่อเรื่อง และเข้าถึงหนังสือประเภทรายปีที่เผยแพร่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสืบค้นของห้องสมุด (OPAC) รวมถึงหนังสือที่อยู่บนชั้น Pre-Cat ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ใช้ตัวเล่มผ่านช่องทางหนังสือด่วน และจะได้รับหนังสือที่พร้อมให้บริการยืมภายในเวลา 3 ชั่วโมงของวันทำการ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com