1 เทคโนโลยี NFC และ QR Code ในสมาร์ทโปสเตอร์แนะนำห้องสมุด | Near Field Communication (NFC) and QR Code Technology for Libraries Using Smart Poster | กมลมาลย์ เสวตวงษ์ | PULINET Journal

เทคโนโลยี NFC และ QR Code ในสมาร์ทโปสเตอร์แนะนำห้องสมุด | Near Field Communication (NFC) and QR Code Technology for Libraries Using Smart Poster

กมลมาลย์ เสวตวงษ์, กิตตินันท์ นำภา, วนิดา แก่นอากาศ, วลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล

Abstract


วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ การประยุกต์เทคโนโลยีสนามสื่อสารระยะใกล้(Near Field Communication :NFC)และการพิมพ์รหัสคิวอาร์ (Quick Response Code : QR Code)ในการจัดทำสมาร์ทโปสเตอร์สำหรับแนะนำข้อมูลด้านบริการ  ทรัพยากรห้องสมุด  จุดบริการต่าง ๆ  และเวลาบริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอ็นเอฟซี  ข้อมูลของห้องสมุดที่ต้องการแสดงให้ผู้ใช้ได้ทราบจะถูกทำให้เป็นลิ้งค์ (Link) และบรรจุลงในเอ็นเอฟซีแท็กก่อนที่จะผนึกแท็กนั้นลงบนแผ่นโปสเตอร์  และเมื่อผู้ใช้บริการต้องการทราบข้อมูลที่ต้องการก็สามารถนำสมาร์ทโฟนที่ได้รับการติดตั้งซอฟท์แวร์ที่สามารถอ่านและแปลงข้อมูลที่เก็บไว้ในเอ็นเอฟซีแท็ก (NFC Tag Reader)  มาวางใกล้ ๆ กับบริเวณที่ได้ผนึกเอ็นเอฟซีแท็กไว้ (Touch Point Indicator)  รายละเอียดก็จะปรากฏบนหน้าจอของโทรศัพท์ซึ่งผู้ใช้จะได้รับทราบรายละเอียดของข้อมูลโดยทันที  และเพื่อให้สมาร์ทโปสเตอร์สามารถรองรับสมาร์ทโฟนได้ทุกระบบ  จึงมีการพิมพ์รหัสคิวอาร์ (QR Code) ลงบนแผ่นโปสเตอร์ควบคู่กับเอ็นเอฟซีแท็ก  ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อสแกนอ่านข้อมูลได้เช่นเดียวกับระบบเอ็นเอฟซี

The purpose of this study is to apply the NFC technology and QR Code for use in preparing the smart poster for the introduction of service locations, time service and other library resources in the Engineering Library, Khon Kaen University by developing applications on the smart phone device using NFC technology. The information of services in the library is linked and stored in NFC tags prior to the attaching of the tag on the poster. When users want to know the information, the smart phone with installed software which can read and convert the information stored in NFC tags, is placed near the NFC tags and the details will appear on the phone screen, which users can get detailed information immediately. And to have the smart poster to support the smart phone in all system, the QR codes are labeled in the poster along with NFC tag. Thus, user can download the program to read the data in a similar fashion to the NFC system.


Full Text:

PDF

References


ดวงกมล นาคะวัจนะ. (2554). QR Code คืออะไร[ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารประกาย. 8(85), 36

นัฐฬส สุภาจารธรรมคุณ. (ม.ป.ป.). NFC (Near Field Communication) [ออนไลน์] ค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน2556. จาก http://www.kmitl.ac.th/~ktnarin/17.pdf

Coskun, Vedat, Busra Ozdenizci and Kerem Ok. (2013). A Survey on Near Field Communication (NFC) Technology [Electronic version]. Wireless Pers Commun. 71, 2259-2294.[4]Enlighten. (2013).NFC & QR: Working in Partnership. [online]. Retrieved November,082013.From http://www.smartposter.co.uk/what-is-nfc/nfc-in-smart-posters

NFC Forum, Inc. (2011). Smart Posters : How to use NFC Tags and readers to create interactive experiences that benefit both consumers and businesses [Electronic version]. Wakefield, MA. : NFC Forum, Inc.

Piyapong (Iszmor) Pongteekayu.(2012). Near Field Communication คืออะไรและทำงานอย่างไร?[ออนไลน์].ค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2556. จากhttp://howstuffworksinthai. wordpress.com /2012/02/27/near-field-communication/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com