อาเซียน : มุมมองจากหนังสืออนุสรณ์งานศพ | ASEAN : The Outlook of Thai Cremation Books

สมปอง มิสสิตะ, จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, เอกอนงค์ ดวงจักร

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลหนังสืออนุสรณ์งานศพ โดยเริ่มจากการทบทวนการดำเนินงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรใน 2 ประเด็นคือ การจัดการสารสนเทศ และการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ไปสู่มิติของความเป็นอาเซียน พบว่าการดำเนินงานด้านทรัพยากรสารสนเทศจะต้องอยู่ในลักษณะของการแบ่งปัน และสารสนเทศควรเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่สนับสนุนให้คนไทยและชาวต่างชาติเกิดความเข้าใจความเป็นชาติไทยและหนังสืออนุสรณ์งานศพ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์ เป็นหลักฐานของประวัติศาสตร์สังคม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงเวลานั้น การสร้างฐานข้อมูลหนังสืออนุสรณ์งานศพโดยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM ในการจัดหมวดหมู่ และถอดตัวอักษรภาษาไทยเป็นภาษาโรมัน และพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ด้านภาษาอังกฤษในด้านการอ่านและการเขียน ด้วยการจัดทำเรื่องย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


Full Text:

PDF

References


Piriya Krairiksh. (2008). Thai studies in a transnationalized world. In The 10th International conferences on Thai studies. Retrieved September 3, 2014, from http://www.thaiconference. tu.ac.th/1011abstracts/Thai studies in a transnationalized world.doc

พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์. (2555). การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน. วันที่สืบค้นข้อมูล 13 เมษายน 2557, จาก http://203.131.219.245/conference2012/pdf/

วรากรณ์ สามโกเศศ. (2555). ห้องสมุดกับประชาคมอาเซียน. วันที่สืบค้นข้อมูล 5 พฤศจิกายน 2557, จาก http://main.library.tu.ac.th/tugreen/wp-content/uploads/2014/09/ASEAN280855.pdf

สุดารัตน์ รัตนราช. (2542). การศึกษาการใช้หนังสืออนุสรณ์งานศพในกลุ่มนักวิชาการประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อนรรฆ พิทักษ์ธานิน. (2550). หนังสืออนุสรณ์งานศพ : พื้นที่แห่งความทรงจำ (ที่ถูกเลือก). ดำรงวิชาการ. 6, 1 (ม.ค.-มิ.ย.) : 134-158.

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2556). ความหมายของตัวตน : พัฒนาการหนังสือแจกในงานศพ. วันที่สืบค้นข้อมูล 5 สิงหาคม 2557, จาก http://midnightuniv.org/ความหมายของตัวตน-พัฒนา

ฮารา, ชินทาโร. (2556). “การต้อนรับประชาคมอาเซียนแบบปักธงชาติ”. ประชาไท. วันที่สืบค้นข้อมูล 19 กันยายน 2557, จาก http://www.prachatai.com/journal/2013/04/46301


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com